TOPTASH DOWNHILL CUP

TOPTASH DOWNHILL CUP

TOPTASH DOWNHILL CUP / ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

1. ИНФОРМАЦИИ  

1.1 Правила - Toptash Downhill Cup ќе биде одржан според правилата нa Union Cycliste Internationale UCI, и по правилата на Македонската Велосипедска Федерација. - Toptash Downhill Cup ќе биде државно првенство на македонија и ќе биде бодуван за ранг листа на ВФМ Велосипедската Федерација на Македонија. - Сите натпреварувачи кои ќе учествуваат на тренинзите, квалификациите и финалната трка ги прифаќаат правилата и се обврзани истите да ги почитуваат. - Организаторот не одговара за било какви правни последици во случај на незгода или надомест за оштетување на опремата на натпреварувачите. - Организаторот не одговара за дела направени од страна на натпреварувачите од врз трети лица. - Натпреварувачите под 18 години треба да да поднесат согласност / изјава од родител или старател. - Натпреварувачите помлади од 18 години мораат да бидат придружувани од полнолетно лице (родител или член на клубот) кој ќе биде одговорен. 2. Учество

2.1 Категории Elite / Junior / Masters / Hobby

2.2 Бодирање UCI систем на бодување

2.3 Регистрација - Регистрацијата за натпреварот може да се направи на следниот линк: https://forms.gle/jFasNoi4yKeV7PbW7

- Регистрацијата за натпреварот може да се направи до 08.10.2020 - Цената за пријава на натпреварот изнесува 900 денари (15 евра) за натпреварувачите кои се пријавиле до крајниот рок

2.4 Распоред ПЕТОК 09.10.2020 09:00 – 12:00 Преглед на стазата без велосипеди 12:00 – 18:00 Неофицијален тренинг без обезбеден превоз, медицинска екипа, и судии. САБОТА 10.10.2020 09:00 – 11:00 Пријавување и превземање на стартните броеви 11:00 – 16:00 Тренинг со обезбеден превоз, медицинска екипа и судии. НЕДЕЛА 11.10.2020 10:00 - 12:00 Официјален задолжителен тренинг со обезбеден превоз, медицинска екипа и судии. 12:00 – 14:00 Квалификации со обезбеден превоз, медицинска екипа и судии. 14:00 Финален спуст Организаторот го задржува правото за измена на распоредот и времето со цел побрзо и поквалитетно одвивање на натпреварот.

2.5 Превоз Организаторот ќе обезбеди соодветен број на возила за превоз на натпреварувачите. Натпреварувачите се должни да се придржуваат на распоредот.

2.6 Награди Медали и пехари ќе бидат доделени на сите категории за првите тројца пласирани натпреварувачи.Организаторот во соработка со спонзорите и партнерите на трката обезбедува дополнителни награди за најдобрите три времиња од сите категории: Прво место: 300 евра Второ место: 200 евра Трето место: 100 евра

2.7 Сместување За повеќе информации за сместувањето обратете се кај организаторот. Кампување - Организаторот обезбедува простор за кампување во близина на самата патека. Организаторот не обезбедува шатори и друга дополнителна опрема за кампување.

-Тренингот како и главната трка кои ќе се одржуваат на 10-11 Октормври, ќе бидат спроведени во рамки на препораките за одржување на спортски манифестации при Covid-19 пандемија, предложени од Министерството за Здравство на Република Северна Македонија како и Велосипедската Федерација на РС. Македонија. -Организатори на натпреварот: КЕС Скај рајдерс,Општина прилеп,ВК Илинден, Велосипедска федерација на Mакедонија

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TOPTASH DOWNHILL CUP / NATAIONAL CHAMPIONSHIP 1. INFORMATION 1.1 Rules - Toptash Downhill Cup will be held according to the rules of the Union Cycliste Internationale UCI, and according to the rules of the Macedonian Bicycle Federation. Toptash Downhill Cup will be Macedonia National Championship and will be ranked for the rankings of the BFM Bicycle Federation of Macedonia. - All competitors who will participate in the training, the qualifications and the final race are accepting the rules and are obliged to respect them. - The organizer is not responsible for any legal consequences in the event of an accident or compensation for damage for the equipment of the competitors. - The organizer is not responsible for any acts made by the competitors to and from third parties. - Competitors under 18 years of age must submit an agreement / statement from a parent or guardian. - Competitors younger than 18 years of age must be accompanied by an adult (parent or member of the club) who will be responsible. 2. Participation 2.1 Categories Elite / Junior / Masters / Hobby 2.2 Rankings UCI ranking system 2.3 Registration and startup - Registration for the competition can be done at the following link: https://forms.gle/jFasNoi4yKeV7PbW7 - Registration for the competition can be done by 08.10.2019 - The price for the competition is 900 denars (15 euros). 2.4 Schedule FRIDAY 09.10.2020 09:00 - 12:00 Review of the trail without bikes 12:00 - 18:00 Unofficial training without transportation, medical team, rescue service and judges. SATURDAY 10.10.2020 09:00 - 11:00 Registration and taking of the starting numbers 11:00 - 16:00 Official training with provided transport,medical team and judges. Sunday 11.10.2020 10:00 - 12:00 Official training with provided transport,medical team and judges. 12:00 - 14:00 Qualifications with provided transport,medical team and judges. 14:00 Final downhill The organizer reserves the right to change the timetable and the time for the purpose of faster and better organization of the competition. 2.5 Transport The organizer will provide an appropriate number of vehicles for the transport of the competitors. Competitors are obliged to keep to the schedule. 2.6 Prizes Medals and trophies will be awarded to all categories for the first three placed competitors. For best overall times: 1st : 300 euros 2nd: 200 euros 3rd: 100 euros 2.7 Accommodation For more information about accommodation, contact the organizer. Camping - The organizer provides a camping space near the trail itself. The organizer does not provide tents and other camping equipment. For more details, please contact us on our Facebook page: Skyriders Prilep - downhill team

Содржината е превземена од: https://www.facebook.com/events/668396517124532/

Други настани во Прилеп

31
Oct
Krali Marko Trails 2020
10
Oct
Momata Rock Trail 2020
10
Oct
TOPTASH DOWNHILL CUP